REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie https://salondiva.pl/ 
 2. Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. Sklep internetowy jest dostępny na stronie https://salondiva.pl/ oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail: salon.diva@wp.pl    
 
§2 DEFINICJE
 1. Sprzedawca – Magdalena Grabowska-Romanko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SALON „DIVA”, „DIVALOVEbrushes” Magdalena Grabowska-Romanko z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Dobrawy, nr 7b, posiadająca NIP: 6381063991.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 7. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://salondiva.pl/sklep 
 8. Produkt –towar zakupiony w Sklepie. 
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 11. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 13. Płatność – opłacenie Produktu.
 14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA
 1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie po kliknięciu „Zamawiam” Klient przechodzi do formularza Zamówienia.
 3. Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 
 4. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
 5. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia.
 6. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient wybiera przycisk „Zamawiam i płacę” lub przycisk „Rezygnuję z zamówienia, chcę się jeszcze zastanowić”.
 7. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§4 W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CZASIE SĄ DOSTARCZANE PRODUKTY
 1. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane w ciągu do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności. 
 2. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem, Produkt jest wysyłany zgodnie z terminem wskazanym w ust. 1 licząc od momentu przystąpienia do realizacji Zamówienia. 
 3. Produkty są wysyłane w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 
 4. Produkty są wysyłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 

§5 JAK MOŻNA OPŁACIĆ ZAMÓWIONE PRODUKTY?
 1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem przelewu tradycyjnego bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
 2. Klient może również skorzystać z opcji płatności za pobraniem.
 3. Sprzedawca przesyła dane do przelewu w mailu potwierdzającym złożone przez Klienta Zamówienie.
 4. Klient powinien dokonać przelewu tradycyjnego w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia i wskazania danych do przelewu przez Sprzedawcę.
 5. Po upływie terminu wskazanego w ustępie powyższym, Zamówienie zostaje anulowane. 
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek.
 7. Ceny Produktów to ceny brutto. 

 

§6 REKLAMACJE 
 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Klienta będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady. 
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie. 
 5. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.
 6. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny.

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą są wyłączone. 
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 11.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 6. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w trakcie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:  
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualne zamówienie);
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 
 9. jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   

 

§8 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

 

§9DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://salondiva.pl/polityka-prywatnosci/

 

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 18.07.2022 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 

 

Adresat:  

________________________________

Ul. ________________________________

________________________________


e-mail – ________________________________

telefon________________________________

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu __________________ towar jest wadliwy. Wada polega na ________________________ Wada została stwierdzona w dniu ________________________________

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ___________ (słownie: ________) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ______/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ______* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem*niepotrzebne skreślić